VYTÝČENIE STAVBY RODINNÉHO DOMU

NAJDÔLEŽITEJŠÍ STAVEBNÝ ÚKON, KTORÝ SA NESMIE PODCENIŤ

Vytýčenie stavby rodinného domu

Ak už máte vypracovaný projekt rodinného domu alebo inej stavby, môžeme vám vytýčiť stavbu na pozemku. Vytýčenie respektíve osadenie stavby je najdôležitejším stavebným úkonom, ktorý sa nesmie podceniť. Realizuje sa na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant. Ako podklad použijeme výkres situácia umiestnenia stavby, na ktorom sú vyznačené omerné miery-kóty od hraníc susediacich pozemkov poprípade stavieb v katastrálnej mape a výkres základov.

Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou s pripojením na GPS presnosť v polohe +- 3cm pre osadenie stavby od hranice pozemku. Na spresnenie vytýčenia je nutné použiť ešte laserový prístroj-totálna stanica na meranie uhlov a dĺžok, ktorým dosiahneme 1 cm presnosti na meranej dĺžke a pravé uhly na stavbe, ktorú ešte premeriame meračským pásmom.

V teréne sa vytýči a vyznačí pôdorys stavby základov. Vytýčenie slúži pre výkopové práce základových pásov stavby. Vyznačenie polohy stavby sa častokrát poruší v dôsledku prác ťažkou stavebnou technikou a stavbu je nutné vytyčovať ešte raz a čo najpresnejšie vyznačením železnými klincami do betónového základu. Vyznačuje sa pôdorys obvodových múrov z výkresu prvého nadzemného podlažia. Druhou možnosťou ako sa tomu vyhnúť je, že si vytýčenie obnoví zhotoviteľ – stavebná firma pomocou stavebných lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov pri vytyčovaní základov stavby. Vyhotovenie stavebných lavičiek je pracné a časovo náročné a preto sa volí spravidla prvý postup.

Z vytyčovania stavby na požiadanie vyhotovujeme protokol o vytýčení stavby.

Cena vytýčenia zodpovedá členitosti pôdorysu stavby. Kontaktujte nás a my vám predstavíme všetky dôležité informácie aj cenovú ponuku priamo pre váš konkrétny prípad.

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám.

Vytýčime aj vašu stavbu. Vypracujeme vám cenovú ponuku a všetko vysvetlíme

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Vedeli ste, že?

Presnosť vytýčenia závisí od presnosti podkladov z archívu katastra, lebo história merania sa v závislosti od meračskej metódy a prístrojového vybavenia vtedajšieho obdobia menila – optické prístroje, ortogonálna metóda – meračské pásmo…Z toho dôvodu bola vo väčšine prípadov polohová presnosť určovania hraníc +-24cm. Teda dnes presnosť meracej techniky hlboko prevyšuje dovolené odchýlky z merania z minulosti pre potreby katastra (hraníc pozemkov). Dnes je pre určovanie nových hraníc dovolená odchýlka v určení polohy +-14cm. Tie sa vytvárajú geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľností (pozemok, stavba). Dovolené odchýlky existujú aj pre výmery pozemkov registra C-kn, v závislosti od ich určenia. Je tiež pre verejnosť prekvapujúce, že za výmery E-kn parciel (staré pozemno-knižné parcely) kataster neručí. Teda údaj o výmere parcely nie je záväzným údajom katastra. Výrok mnohých laikov,, Metre musia sedieť,, teda neplatí. Na fixovanie hranice, výmery a riešenie tohto problému slúži geometrický plán na určenie vlastníckeho práva. Identifikuje sa starý pozemok E-kn stavu- v starej mape do katastrálnej mapy- mapy dnešného stavu – C-kn parcela.

Čo je parcela registra C-kn a E-kn ?

Stará mapa

Vznikala od dôb Rakúsko-Uhorska – mapa pôvodného vlastníctva – pozemky našich predkov ako sa ,,obrábali´´ – toto sú parcely registra E-kn (pred tým sa im hovorilo tiež pozemno-knižné parcely) pred socialistickým zriadením, združstevňovaním…

Nová Mapa

Katastrálna mapa ako ju poznáme, pôvodne iba evidenčný charakter užívania pozemkov, vytvorená za socializmu a po skončení tohto režimu doplňovaná vlastníctvom zo starej mapy prostredníctvom geometrických plánov- tzv. metódou identifikácie pozemkov tzn. presvecovanie dvoch máp(starej a novej) v rovnakej mierke a licovanie ciest, potokov a domov – nepresná metóda, preto sa neručí za výmeru E-kn parciel.

Zákony, usmernenia a vyhlášky

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).
Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.