POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku

Polohopisné a výškopisné meranie je zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov (napr. cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete a pod.) na základe ktorého vám projektant osadí resp. umiestni stavbu na pozemku.

Je potrebný projektantovi hlavne pre výpočet kubatúr násypu a výkopu pri terénnych úpravách, spádoch kanalizácie, polohového a výškového osadenia vzhľadom na terén, prístupovú cestu a susediace stavby.

Čím je lepšie vypracovaný, tým viac finančných prostriedkov sa ušetrí (výkopové práce, odvoz zeminy) pri realizácií samotnej stavby a tým rýchlejšie a spoľahlivejšie (dodržanie vzdialeností od susediacich parciel, stavieb, ochranného pásma od nadzemných a podzemných vedení ) sa bude projektantovi pracovať a nič ho neprekvapí (zle postavený plot, nepresné hranice parcely) pri spracovaní vami zadaného projektu rodinného domu.

Polohopisné a výškopisné zameranie obsahuje:

Grafická časť

Odovzdávaná vo formáte .dwq, .dxf, .dgn priamo pre projektanta

  • Polohopis – zameranie existujúcich prvkov na pozemku a blízkom okolí (ploty, stavby, vegetácia, šachty, elektrické stĺpy, prívody vody, plynu, studňa, reálny stav plotov
  • Výškopis – výškový priebeh terénu jeho svahovitosť (štvorcová sieť s nadmorskými výškami resp. výškovými kótami zameranými technológiou GPS)
  • Inžinierske siete – nadzemné a podzemné vedenia energií (voda, kanalizácia, elektrina, plyn) a ich hĺbky, výšky od terénu.
  • Katastrálna mapa – je podkladom pre meranie, existujúce hranice nehnuteľností evidované v mape, kontrola skutkového stavu a evidencie katastra resp. vyznačená správna poloha katastrálnej hranice voči oploteniu

Zoznam súradníc a výšok

Formát .txt priamo pre projektanta

  • Body merania – súradnice bodov a nadmorských výšok

 

Termín vyhotovenia: do 3 dní od zamerania v teréne

Cena vyhotovenia: od 99,00 € v závislosti od náročnosti a veľkosti pozemku

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám.

Vypracujeme vám cenovú ponuku a všetko vysvetlíme

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Vedeli ste, že?

Presnosť vytýčenia závisí od presnosti podkladov z archívu katastra, lebo história merania sa v závislosti od meračskej metódy a prístrojového vybavenia vtedajšieho obdobia menila – optické prístroje, ortogonálna metóda – meračské pásmo…Z toho dôvodu bola vo väčšine prípadov polohová presnosť určovania hraníc +-24cm. Teda dnes presnosť meracej techniky hlboko prevyšuje dovolené odchýlky z merania z minulosti pre potreby katastra (hraníc pozemkov). Dnes je pre určovanie nových hraníc dovolená odchýlka v určení polohy +-14cm. Tie sa vytvárajú geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľností (pozemok, stavba). Dovolené odchýlky existujú aj pre výmery pozemkov registra C-kn, v závislosti od ich určenia. Je tiež pre verejnosť prekvapujúce, že za výmery E-kn parciel (staré pozemno-knižné parcely) kataster neručí. Teda údaj o výmere parcely nie je záväzným údajom katastra. Výrok mnohých laikov,, Metre musia sedieť,, teda neplatí. Na fixovanie hranice, výmery a riešenie tohto problému slúži geometrický plán na určenie vlastníckeho práva. Identifikuje sa starý pozemok E-kn stavu- v starej mape do katastrálnej mapy- mapy dnešného stavu – C-kn parcela.

Čo je parcela registra C-kn a E-kn ?

Stará mapa

Vznikala od dôb Rakúsko-Uhorska – mapa pôvodného vlastníctva – pozemky našich predkov ako sa ,,obrábali´´ – toto sú parcely registra E-kn (pred tým sa im hovorilo tiež pozemno-knižné parcely) pred socialistickým zriadením, združstevňovaním…

Nová Mapa

Katastrálna mapa ako ju poznáme, pôvodne iba evidenčný charakter užívania pozemkov, vytvorená za socializmu a po skončení tohto režimu doplňovaná vlastníctvom zo starej mapy prostredníctvom geometrických plánov- tzv. metódou identifikácie pozemkov tzn. presvecovanie dvoch máp(starej a novej) v rovnakej mierke a licovanie ciest, potokov a domov – nepresná metóda, preto sa neručí za výmeru E-kn parciel.

Zákony, usmernenia a vyhlášky

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).
Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.