GEODET ČADCA

Vytyčovanie pozemkov a geometrické plány v Čadci

Vytyčovanie hraníc pozemkov v Čadci

Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb v okrese Čadca využívame najnovšiu techniku s technológiou s pripojením na GPS (globálna polohová sieť) presnosť v polohe +- 3cm a výške +-4cm. (meranie nadmorskej výšky sa využíva pri výpočte kubatúr pri vypracovaní priestorového osadenia rodinného domu/ stavby- výkopy, násypy, terén)

Hranicu Vášho pozemku resp. parcely Vám výtýčime, ak je to potrebné (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti – teda, aby sa nestavalo u suseda), alebo ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), poprípade, ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

 

Vytýčenie stavby rodinného domu v Čadci

Ak už máte vypracovaný projekt rodinného domu alebo inej stavby v Čadci, môžeme vám vytýčiť stavbu na pozemku. Vytýčenie respektíve osadenie stavby je najdôležitejším stavebným úkonom, ktorý sa nesmie podceniť. Realizuje sa na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant.

V teréne sa vytýči a vyznačí pôdorys stavby základov. Vytýčenie slúži pre výkopové práce základových pásov stavby. Vyznačenie polohy stavby sa častokrát poruší v dôsledku prác ťažkou stavebnou technikou a stavbu je nutné vytyčovať ešte raz a čo najpresnejšie vyznačením železnými klincami do betónového základu. Vyznačuje sa pôdorys obvodových múrov z výkresu prvého nadzemného podlažia. Druhou možnosťou ako sa tomu vyhnúť je, že si vytýčenie obnoví zhotoviteľ – stavebná firma pomocou stavebných lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov pri vytyčovaní základov stavby. Vyhotovenie stavebných lavičiek je pracné a časovo náročné a preto sa volí spravidla prvý postup.

Geometrický plán Čadca

Geometrický plán v Čadci je podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam.

Je potrebný na:

 • Na rozdelenie resp. oddelenie nehnuteľnosti
 • Na určenie vlastníckeho práva k pozemkom
 • Na zameranie rozostavanej stavby
 • Na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku v Čadci

Polohopisné a výškopisné meranie je zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov (napr. cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete a pod.) na základe ktorého vám projektant osadí resp. umiestni stavbu na pozemku.

Je potrebný projektantovi hlavne pre výpočet kubatúr násypu a výkopu pri terénnych úpravách, spádoch kanalizácie, polohového a výškového osadenia vzhľadom na terén, prístupovú cestu a susediace stavby.

Čím je lepšie vypracovaný, tým viac finančných prostriedkov sa ušetrí (výkopové práce, odvoz zeminy) pri realizácií samotnej stavby a tým rýchlejšie a spoľahlivejšie (dodržanie vzdialeností od susediacich parciel, stavieb, ochranného pásma od nadzemných a podzemných vedení ) sa bude projektantovi pracovať a nič ho neprekvapí (zle postavený plot, nepresné hranice parcely) pri spracovaní vami zadaného projektu rodinného domu.

Vytyčovanie hraníc pozemkov v Čadci

Hranicu Vášho pozemku resp. parcely Vám v Čadci výtýčime, ak je to potrebné (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti – teda, aby sa nestavalo u suseda), alebo ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), poprípade, ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

 

Geodet Čadca a okolie

 • Čadca
 • Čierne
 • Dlhá nad Kysucou
 • Dunajov
 • Klokočov
 • Klubina
 • Korňa
 • Krásno nad Kysucou
 • Makov
 • Nová Bystrica
 • Olešná
 • Oščadnica
 • Podvysoká
 • Radôstka
 • Raková
 • Skalité
 • Stará Bystrica
 • Staškov
 • Svrčinovec
 • Turzovka
 • Vysoká nad Kysucou
 • Zákopčie
 • Zborov nad Bystricou

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Geodet Čadca

 • Čadca
 • Čierne
 • Dlhá nad Kysucou
 • Dunajov
 • Klokočov
 • Klubina
 • Korňa
 • Krásno nad Kysucou
 • Makov
 • Nová Bystrica
 • Olešná
 • Oščadnica
 • Podvysoká
 • Radôstka
 • Raková
 • Skalité
 • Stará Bystrica
 • Staškov
 • Svrčinovec
 • Turzovka
 • Vysoká nad Kysucou
 • Zákopčie
 • Zborov nad Bystricou

Napíšte nám.

Vytýčime aj váš pozemok. Vypracujeme vám cenovú ponuku a všetko vysvetlíme

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Vedeli ste, že?

Presnosť vytýčenia závisí od presnosti podkladov z archívu katastra, lebo história merania sa v závislosti od meračskej metódy a prístrojového vybavenia vtedajšieho obdobia menila – optické prístroje, ortogonálna metóda – meračské pásmo…Z toho dôvodu bola vo väčšine prípadov polohová presnosť určovania hraníc +-24cm. Teda dnes presnosť meracej techniky hlboko prevyšuje dovolené odchýlky z merania z minulosti pre potreby katastra (hraníc pozemkov). Dnes je pre určovanie nových hraníc dovolená odchýlka v určení polohy +-14cm. Tie sa vytvárajú geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľností (pozemok, stavba). Dovolené odchýlky existujú aj pre výmery pozemkov registra C-kn, v závislosti od ich určenia. Je tiež pre verejnosť prekvapujúce, že za výmery E-kn parciel (staré pozemno-knižné parcely) kataster neručí. Teda údaj o výmere parcely nie je záväzným údajom katastra. Výrok mnohých laikov,, Metre musia sedieť,, teda neplatí. Na fixovanie hranice, výmery a riešenie tohto problému slúži geometrický plán na určenie vlastníckeho práva. Identifikuje sa starý pozemok E-kn stavu- v starej mape do katastrálnej mapy- mapy dnešného stavu – C-kn parcela.

Čo je parcela registra C-kn a E-kn ?

Stará mapa

Vznikala od dôb Rakúsko-Uhorska – mapa pôvodného vlastníctva – pozemky našich predkov ako sa ,,obrábali´´ – toto sú parcely registra E-kn (pred tým sa im hovorilo tiež pozemno-knižné parcely) pred socialistickým zriadením, združstevňovaním…

Nová Mapa

Katastrálna mapa ako ju poznáme, pôvodne iba evidenčný charakter užívania pozemkov, vytvorená za socializmu a po skončení tohto režimu doplňovaná vlastníctvom zo starej mapy prostredníctvom geometrických plánov- tzv. metódou identifikácie pozemkov tzn. presvecovanie dvoch máp(starej a novej) v rovnakej mierke a licovanie ciest, potokov a domov – nepresná metóda, preto sa neručí za výmeru E-kn parciel.

Zákony, usmernenia a vyhlášky

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).
Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.