VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

VYMERIAME POLOHU POZEMKOV, PARCIEL A INÝCH HRANÍC

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí priestorová poloha lomových bodov (S-JTSK) hranice pozemku resp. parcely alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou s pripojením na GPS (globálna polohová sieť) presnosť v polohe +- 3cm a výške +-4cm. (meranie nadmorskej výšky sa využíva pri výpočte kubatúr pri vypracovaní priestorového osadenia rodinného domu/ stavby- výkopy, násypy, terén)

Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Hranicu Vášho pozemku resp. parcely Vám výtýčime, ak je to potrebné (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti – teda, aby sa nestavalo u suseda), alebo ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), poprípade, ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

K vytýčeniu hranice je potrebné prizvať všetkých vlastníkov susedných pozemkov (pokiaľ je to možné). Ich súhlas s vytýčenou hranicou vo vytyčovacom protokole je dokladom toho, že hranica nie je sporná a tým je možné trvalé označenie hranice, resp. stavba oplotenia.

Cena služby vytýčenia hranice závisí od dĺžky vytyčovanej hranice pozemku. Kontaktujte nás a my vám predstavíme všetky dôležité informácie aj cenovú ponuku priamo pre váš konkrétny prípad.

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám.

Vytýčime aj váš pozemok. Vypracujeme vám cenovú ponuku a všetko vysvetlíme

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Vedeli ste, že?

Presnosť vytýčenia závisí od presnosti podkladov z archívu katastra, lebo história merania sa v závislosti od meračskej metódy a prístrojového vybavenia vtedajšieho obdobia menila – optické prístroje, ortogonálna metóda – meračské pásmo…Z toho dôvodu bola vo väčšine prípadov polohová presnosť určovania hraníc +-24cm. Teda dnes presnosť meracej techniky hlboko prevyšuje dovolené odchýlky z merania z minulosti pre potreby katastra (hraníc pozemkov). Dnes je pre určovanie nových hraníc dovolená odchýlka v určení polohy +-14cm. Tie sa vytvárajú geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľností (pozemok, stavba). Dovolené odchýlky existujú aj pre výmery pozemkov registra C-kn, v závislosti od ich určenia. Je tiež pre verejnosť prekvapujúce, že za výmery E-kn parciel (staré pozemno-knižné parcely) kataster neručí. Teda údaj o výmere parcely nie je záväzným údajom katastra. Výrok mnohých laikov,, Metre musia sedieť,, teda neplatí. Na fixovanie hranice, výmery a riešenie tohto problému slúži geometrický plán na určenie vlastníckeho práva. Identifikuje sa starý pozemok E-kn stavu- v starej mape do katastrálnej mapy- mapy dnešného stavu – C-kn parcela.

Čo je parcela registra C-kn a E-kn ?

Stará mapa

Vznikala od dôb Rakúsko-Uhorska – mapa pôvodného vlastníctva – pozemky našich predkov ako sa ,,obrábali´´ – toto sú parcely registra E-kn (pred tým sa im hovorilo tiež pozemno-knižné parcely) pred socialistickým zriadením, združstevňovaním…

Nová Mapa

Katastrálna mapa ako ju poznáme, pôvodne iba evidenčný charakter užívania pozemkov, vytvorená za socializmu a po skončení tohto režimu doplňovaná vlastníctvom zo starej mapy prostredníctvom geometrických plánov- tzv. metódou identifikácie pozemkov tzn. presvecovanie dvoch máp(starej a novej) v rovnakej mierke a licovanie ciest, potokov a domov – nepresná metóda, preto sa neručí za výmeru E-kn parciel.

Zákony, usmernenia a vyhlášky

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).
Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.