GEOMETRICKÉ PLÁNY

POTVRĎTE A OSVEDČTE SVOJE PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTI

Geometrický plán

Geometrický plán je podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam.

Je potrebný na:

Na rozdelenie resp. oddelenie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosťou rozumieme pozemok/parcelu alebo stavbu. Použijeme vtedy, ak je potrebné rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku, alebo usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva.

Na určenie vlastníckeho práva k pozemkom

Z pôvodných pozemno-knižných resp. E-kn parciel do katastrálnej mapy. Týmto druhom geometrického plánu obnovíme pôvodné hranice E parciel a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Fixujeme tak nepresnú výmeru parcely registra E a polohu hranice tejto parcely.

Na zameranie rozostavanej stavby

Napríklad pre splnenie požiadaviek hypotekárneho úveru „postupné uvoľňovanie financií“. Zameranie rozostavanej stavby (nedokončenej stavby) slúži pre zápis rozostavanej stavby do katastra. Rozostavanou stavbou rozumieme základy plus prvé nadzemné podlažie (minimálne prvý meter obvodového múru 1 nadzemného podlažia). Na zápis rozostavanej stavby budete potrebovať aj znalecký posudok o stupni rozostavanosti a právoplatné stavebné povolenie.

Na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ak potrebujete kolaudovať dokončenú stavbu, tento geometrický plán rieši zapísanie (zaevidovanie do listu vlastníctva) do katastra a zakreslení pôdorysu stavby do katastrálnej mapy.

  • Na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
  • Na priznanie práva prechodu prejazdu cez pozemok (vecné bremeno)

Ak je potrebné zriadiť prístup priamo na Váš pozemok alebo nemáte inžinierske siete na pozemku, je potrebné zriadiť vecné bremeno. Vypracujeme Vám geometrický plán, ktorý Vám umožní prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístupnosť inžinierskych sietí (voda,plyn, elektrina…). Získate tak možnosť svoj pozemok lepšie využiť a zhodnotiť.

  • Na zlúčenie parciel (iba ak sú na 1 liste vlastníctva)
  • Na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vyňatie ornej pôdy pod stavbou sa vykonáva pre účely stavebného povolenia – pre nižšie dane hlavne v čase výstavby rodinného domu príklad namiesto 400€ ročne budete platiť 30€  ročne podľa obce, až do kolaudácie stavby). Vytvoríme parcelu pod domom, ktorá bude zahŕňať aj všetky spevnené plochy. Následne požiadate “pozemkový úrad“ (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok a vytvorí sa z ornej pôdy ostatná plocha/neplodná pôda.

Geometrický plán musí byť autorizačne a úradne overený okresným úradom-katastrálnym odborom, ktorý eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní a je potrebné zakúpiť e-kolok v hodnote 27€ pre 3 originály. 1 originál zostáva v archíve aj pre prípad možnosť kópie daného originálu geometrického plánu.

Cena geometrického zodpovedá počtu a rozsahu novovzniknutých parciel. Kontaktujte nás a my vám predstavíme všetky dôležité informácie aj cenovú ponuku priamo pre váš konkrétny prípad.

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám.

Vytvoríme geometrický plán aj vám. Vypracujeme vám cenovú ponuku a všetko vysvetlíme

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Čo je vlastne geometrický plán a z čoho pozostáva?

 

Skladá sa z troch častí:

Popisové pole na geometrickom pláne

„Tabuľka“ v ktorej sú zhrnuté základné informácie o geometrickom plán (názov plánu, dotknuté nehnuteľnosti, meno zhotoviteľa, …)

Grafické znázornenie geometrického plánu

V ktorom je zakreslený pôvodný stav (čiernou) a nový stav (červenou). V zobrazení je zakreslené aj najbližšie okolie (aj keď sa nemení). Červenou farbou sú zakreslené úplne nové prvky prípadne preškrtnutím sú označené rušené prvky. Hranice parciel registra EKN sa zakresľujú čiarkovanou čiernou farbou.

Výkaz výmer geometrického plánu

V ktorom sú zapísané údaje pôvodného (doterajší) nového stavu a vzájomné zmeny výmer. Obsahuje číslo parcely, výmeru, druh pozemku doplňujúce údaje a vlastníka (stĺpec s vlastníkom a doplňujúcimi údajmi má len informatívny charakter. Pokiaľ je v ňom napísaný len jeden vlastník, ale vlastníkov je v skutočnosti viac, nie je to žiaden problém, je to len zjednodušenie aby sa nemuselo písať veľký počet vlastníkov. Zmena vlastníctva sa môže zapísať len na základe zmluvy, ktorej je geometrický plán podkladom).

 

V archíve katastra ostáva vyhotovený Záznam podrobného merania zmien – ZPMZ, čo je výstup z merania, technická správa, overenie pôvodných bodov, výpočet výmer a zoznam novovzniknutých bodov. Podlieha taktiež autorizačnému a úradnému overeniu a je to technický doklad o meraní, výpočtovým metódách, presnostiach bodov, na podklade ktorých bol vyhotovený tento geometrický plán geodetom. K tomuto sa ešte odovzdávajú súbory v elektronickej forme pre aktualizáciu katastrálnej mapy – formát vgi, xml-výkaz výmer a vo formáte pdf.