0949 830 335 micikpeter@gmail.com

CENNÍK

KOMPLETNÝ CENNÍK NAŠICH SLUŽIEB

Cenník služieb

  • Vytýčenie hranice pozemku v teréne od 115   (podľa technického podkladu na katastri, dĺžky vytyčovanej hranice a lokality )
  • Vypracovanie elaborátu adresného bodu (zameranie polohy GPS vstupu do domu a vyznačenie v katastrálnej mape) od 50  (nutné k prideleniu súpisného čísla k stavbe a pre navigáciu pre záchranné zložky)
  • Polohopisné a výškopisné zameranie zameranie pozemku od 135  ( veľmi dôležité pre projekt domu pre správne polohové a výškové osadenie stavby, zemných prác, oporného múru,…
  • Vytýčenie stavby rodinného domu od 155  (veľmi dôležité, aby odstup od hranice susediacej parcely bol dodržaný, nakoľko oplotenie nemusí byť hranicou parcely)

Cenník geometrického plánu (cena vrátane e-kolku 27€)

 

  • Rozdelenie pozemku od 237  (z jednej parcely vytvorenie dvoch parciel, pozor v extraviláne, ak nie je plánovaná výstavba v danej lokalite zákon o drobení poľnohosp. pôdy nemožno vytvoriť parcelu menšiu ako 2000m2 )
  • Obnovu parcely registra E (určenie vlastníckeho práva z E do C-kn stavu) od 257  (identifikácia pôvodnej parcely a vytvorenie parcely v katastrálnej mape, zafixovanie výmery E-kn parcely, ktorá za ktorú kataster neručí )
  • Na vyňatie spevnených plôch z pôdneho fondu od 227  (v extraviláne potrebné pre vydanie stav. povolenia, úspora na dani za pozemok )
  • Na zameranie stavby (rozostavaná stavba – hypotéka-dotácia, ku kolaudácií) od 237  (Geometrický plán na rozost.stavbu možné použiť aj ku kolaudácií ak sa nemení pôdorys)
  • Na zriadenie vecného bremena od 217  (vyznačenie časti parcely, aby pozemok nebol celý zaťažený touto ťarchou, resp. vyznačenie trasy inžinierskych sietí, právo prechodu-prejazdu)

Poznámka: e-kolok v hodnote 27 € je za úradné overenie (kontrola zapísateľnosti – zavkladovania geometrického plánu ako technického podkladu do Katastra, katastrálnej mapy) pracovníkom katastrálneho odboru. Lehota pri vypracovaní a overenie katastrom je cca 2-3 týždne. Potom sú odovzdané 3 originály vyhotovenia geometrického plánu objednávateľovi a jeden zostáva spolu s meračským náčrtom, technickou správou a výpočtami v archíve. Pre vyhotovenie kópie z archívu je potrebný e-kolok v hodnote 8 €.  

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám